Deze website www.PMSA.be en de sociale media-accounts www.facebook.com/pmsa zijn eigendom van PMSA vzw.

Door gebruik te maken van deze website en/of de Facebookpagina, verklaart de bezoeker/gebruiker zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

Inhoud en aansprakelijkheid
Pmsa levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie op de website zo volledig, correct, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.
Pmsa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens op deze website. Indien de website onjuiste of onvolledige informatie bevat, dan zal de PMSA dit zo snel mogelijk rechtzetten, nadat ze hiervan op de hoogte werd gebracht pmsa.belgium@gmail.com      

De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door PMSA aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Pmsa vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan uit het gebruik van de website of de informatie erop.
  • de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, noch voor enige vorm van schade die hieruit zou voortvloeien.
  • technische schade die de bezoeker ondervindt bij het gebruik van de website, bijvoorbeeld veroorzaakt door virussen.

Links en verwijzingen
Deze website toont (hyper)links en verwijzingen naar websites of pagina’s van derden, wanneer deze van nut kunnen zijn voor de bezoeker. Pmsa geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid, de kwaliteit of volledigheid en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Pmsa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie op gelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Pmsa zich het recht de link naar deze website zonder enige verwittiging te verwijderen.
PMSA behoudt zich het recht voor (hyper)links naar externe informatie te weigeren.

Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan de pmsa.belgium@gmail.com    

Gebruik van informatie
Pmsa is eigenaar van de informatie (teksten, beelden, tekeningen, data…) op deze website, inclusief het eigen logo en de eigen beeldmerken. PMSA (en eventuele rechthebbende derden) behouden dus alle intellectuele eigendomsrechten op deze site.
Teksten mogen kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Om teksten voor andere doeleinden te gebruiken, te reproduceren, of te verspreiden, moet er eerst schriftelijk toestemming gevraagd worden aan pmsa.belgium@gmail.com.

Voor eender welk gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto’s, (video)beelden, visuals en andere grafische voorstellingen, moet er steeds vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden aan pmsa.belgium@gmail.com           

Persoonsgegevens
PMSA verzamelt geen persoonsgegevens via de website, tenzij je deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het e-loket of via het online-contactformulier. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan PMSA, dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Verwerkingsdoeleinden
Jouw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en rijksregisternummer) worden verzameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of de door jou gewenste dienstverlening te realiseren . De verwerking van persoonsgegevens blijft in alle gevallen beperkt tot de beoogde doelstelling.

Bewaarperiode
Je persoonsgegevens worden niet langer gebruikt, noch bewaard, dan noodzakelijk voor het verstrekken van de informatie, dienstverlening of het gebruik van de betreffende functie; mits inachtneming van de noodzakelijke termijn om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Overmaken aan derden
Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de PMSA persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties, wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker/bezoeker gevraagd.
Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker/bezoeker van de website aan PMSA de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken (enkel) voor bovenvermelde doeleinden.

Op aanvraag, verleent PMSA aan de bezoekers van de website inzage tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. Je hebt het recht eventuele persoonsgegevens van jou te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand, via een verzoek per mail aan pmsa.belgium@gmail.com  (verplichte bijlage: kopie van voor- en achterkant van je identiteitskaart)

Specifiek: wedstrijddeelname
Indien PMSA een wedstrijd organiseert, verzamelt de PMSA de ingediende persoonsgegevens enkel voor de doeleinden van de wedstrijd. De zone contacteert de winnaar(s) persoonlijk: via een e-mail naar het e-mailadres dat werd opgegeven, of via een telefoontje naar het telefoon- of gsmnummer dat aan PMSA meegedeeld werd. Alle persoonsgegevens worden gewist, zodra deze niet meer nodig zijn voor de wedstrijd en de bijbehorende prijsuitreiking.

Beveiliging
PMSA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Privacyrechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24 mei 2016) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door PMSA verwerkt worden.

Je hebt het recht PMSA te vragen welke persoonsgegevens de vzw van jou verwerkt. PMSA zal op dit verzoek binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je de PMSA verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de PMSA binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.

Voor uitoefening van je rechten, mail je jouw verzoek samen met een kopie van je identiteitskaart (voor- én achterkant!) naar pmsa.belgium@gmail.com           
Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om jouw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat PMSA de geldende Europese privacywetgeving niet naleeft.

Geschillen en bevoegde rechtbank
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of uit informatie die erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement (Belgisch) LIMBURG zijn bevoegd. De contactgegevens van PMSA

PMSA vzw
Weverstraat 1
3990 Peer
pmsa.belgium@gmail.com 

 

Gebruiksvoorwaarden van de website
Als gebruiker/bezoeker van de website verbind je je er (onder andere) toe:

  • de informatie op de website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is zoals materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

PMSA behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze, schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Gebruiksvoorwaarden van de sociale media
PMSA info beheert de officiële sociale mediakanalen van PMSA (op Facebook, Instagram en LinkedIn). Op deze openbare pagina’s kan eenieder reacties plaatsen en vragen stellen.

PMSA apprecieert de reacties van volgers en lezers. Zowel positieve als kritische, want dit getuigt van betrokkenheid bij onze . Politieke, seksistische, discriminerende en kwetsende reacties, foto’s of video’s passen echter niet en zullen onmiddellijk verwijderd worden.
PMSA behoudt zich als beheerder het recht voor om bij ernstige en/of herhaaldelijke politieke, seksistische, discriminerende of kwetsende uitingen op de Facebookpagina, de desbetreffende persoonlijke account(s) te blokkeren van de pagina.

PMSA kan reacties (her)publiceren en ook op andere communicatiekanalen.

Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die door de browser op de vaste schijf van je computer of mobiel toestel worden opgeslagen. De cookies op onze website bevatten nooit persoonlijke informatie en zijn enkel bestemd voor navigatie- en herkenningsdoeleinden.

Gebruikte cookies

  1. Noodzakelijke cookies:  deze cookies zijn onmisbaar om onze website te bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken, zoals bijv. het e-loket en het online contactformulier.
  2. Functionele cookies:  deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop je als bezoeker de website gebruikt. Zo kunnen we het gebruiksgemak van de website verhogen.
  3. Performantie-cookies:  via performantie-cookies houden we statistische gegevens bij over de website en haar inhoud, zoals het aantal bezoekers en unieke bezoekers, welke pagina’s het populairst zijn, … Brandweerzone Oost-Limburg gebruikt deze gegevens niet om iemand persoonlijk te identificeren, maar enkel om anonieme, statistische cijfers inzake websitebezoeken te verzamelen.

Beheer van cookies
De meeste browsers accepteren cookies (standaard). Via de beveiligingsinstellingen van je browser, kan je cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of blokkeren. Indien je cookies blokkeert, wordt de website mogelijk niet correct weergegeven en/of zijn sommige elementen ervan mogelijk niet meer beschikbaar. Je kan op elk moment reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel apparaat, via de browseropties of -instellingen.

PMSA behoudt zich het recht voor om deze ‘Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden’ (inclusief disclaimer) te wijzigen of te verbeteren, zonder expliciete melding hiervan.